Umenie v tanci Art Studio Z

od 08.10.2020, Štvrtok 07:00 do 10.10.2020, Sobota

POZOR ZMENA, VZHĽADOM NA AKTUÁLNU SITUÁCIU SA PREHLIADKA PRESÚVA NA OKTÓBER, KONKRÉTNE: 08.10. – 10.10.2020 TEŠÍME SA 
CELOŠTÁTNA PREHLIADKA SCÉNICKÉHO TANCA
UMENIE V TANCI
08.10. – 10.10. ... viac

Umenie v tanci Art Studio Z
POZOR ZMENA, VZHĽADOM NA AKTUÁLNU SITUÁCIU SA PREHLIADKA PRESÚVA NA OKTÓBER, KONKRÉTNE: 08.10. – 10.10.2020 TEŠÍME SA 
CELOŠTÁTNA PREHLIADKA SCÉNICKÉHO TANCA
UMENIE V TANCI
08.10. – 10.10. 2020, Dom odborov v Žiline
Organizátor: Bc. Zuzana Smudová Harantová ART STUDIO Z
Dramaturgická rada: doc. Mgr. Marta Poláková ArtD,
Mgr.art. Anna Hurajtová,
Eva Tóthová. Charakteristika:
2. ročník celoštátnej (nesúťažnej) prehliadky scénického tanca je stretnutím detí, mládeže, dospelých a ich pedagógov, trénerov. Jej cieľom je:
– viesť deti a mládež k aktívnej tvorivej činnosti,
– podporiť rozvoj estetickej, pohybovej a tanečnej výchovy detí a mládeže na Slovensku,
– prispieť k riešeniu odborných a výchovných otázok vo výchove a rozvoji tanečného interpreta,
– monitorovať úroveň pohybovej a tanečnej výchovy na Slovensku,
– vytvoriť priestor pre diskusiu odbornej verejnosti o smerovaní tanečného umenia a vzdelávania.
Podmienky účasti:
Prehliadky sa môžu zúčastniť detské skupiny ( vekový priemer skupiny by nemal presiahnuť vek základnej školskej dochádzky), skupiny mládeže a dospelých (nad 15 rokov) z celej SR, ktoré rozvíjajú formy scénického tanca. Na prehliadku je možné prihlásiť sa vyplnením záväznej prihlášky a jej zaslaním na emailovú adresu: artstudiozuz@gmail.com.
Pod scénickým tancom rozumieme tanec vytvorený kreatívnou prácou pedagóga/choreografa s deťmi, mládežou alebo dospelými vychádzajúci z prirodzenosti pohybu a využívajúci princípy moderného a súčasného tanca, vytvorený na základe choreografickej myšlienky alebo témy.
Organizácia a priebeh:
– Prehliadka je rozdelená do dvoch dní – troch prehliadkových vystúpení. Každá choreografia má na priestorovú skúšku vyhradených 15 minút s možnosťou využitia svetelnej aj zvukovej techniky. Je možné používať rekvizity.
– Harmonogram:
piatok 08. 10. 2020 – mládež a dospelí nad 15 rokov. Do tejto kategórie môže jedna organizácia prihlásiť len jednu choreografiu (sólo, duo, trio, malé, či veľké formácie). V tejto kategórii môže vystúpiť maximálne 15 choreografií. Rozborový seminár prebehne v sobotu v dopoludňajších hodinách.
sobota 09.10. 2020 – deti školského veku. V tejto kategórii môže vystúpiť maximálne 26 choreografií. (do tejto kategórie môže jedna organizácia prihlásiť maximálne dve choreografie – sólo, duo, trio, malé, či veľké formácie). Organizátor má právo v obidvoch kategóriách skupinu neprijať z dôvodu naplnenia prehliadky, prípadne znížiť limit pre zvýšený záujem.
Nedeľa 10.10.2020 – rozborový seminár k prehliadke detí školského veku
Maximálna dĺžka choreografie je 6 minút. Výnimku z časového limitu je možné povoliť v odôvodnených prípadoch po konzultácii s organizátorom prehliadky.
– Obidva prehliadkové večery budú mať svoj samostatný rozborový seminár na medziodborovej úrovni pod vedením lektorského zboru. Rozborový seminár zároveň ponúka priestor pre komunikáciu o tanečnom umení, o aktuálnom stave a vývine tanečného vzdelávania na Slovensku.
– Prihlášku je potrebné zaslať mailom na artstudiozuz@gmail.com najneskôr do 23. 09. 2019
– Zvukový záznam je potrebné dodať v MP3 formáte, najneskôr 14 dní pred prehliadkou na adresu: artstudiozuz@gmail.com.
Sprievodný program:
– Sedem tanečných a výtvarných workshopov pre deti a mládež zamerané na kreatívnu prácu v skupine – v interiéri, v exteriéri pod vedením kvalifikovaných lektorov (ponuka workshopov bude rozposlaná po uzávierke prihlášok spolu s oficiálnym programom prehliadky a časovým harmonogramom).
Účastnícky poplatok: 5 € / tanečník, (pedagóg, rodičia – vstup zdarma) Účastnícky poplatok prosíme uhradiť až po prijatí potvrdzovacieho mailu o zaradení do programu od organizátora prehliadky, bankovým prevodom na číslo účtu –
IBAN: SK3609000000005143459081,
VS: 052020 Termín uzavretia prihlášok : 25.09.2020
Kontaktné údaje: Zuzana Smudová Harantová ART STUDIO Z, artstudiozuz@gmail.com, tel. číslo: 0907719624

Ďalšie akcie v tomto meste