Využite silu Instagramu (Zvolen)

10.09.2020, Štvrtok 09:00

Instagram čoraz viac ovláda podnikanie. Propagácia vlastného biznisu na domácom trhu prostredníctvom instagramu nebola nikdy efektívnejšia. Zistite aj vy ako na to na našom praktickom workshope. REGISTRUJTE SA TU:
http://bit.ly/Využ ... viac

Využite silu Instagramu (Zvolen)
Instagram čoraz viac ovláda podnikanie. Propagácia vlastného biznisu na domácom trhu prostredníctvom instagramu nebola nikdy efektívnejšia. Zistite aj vy ako na to na našom praktickom workshope. REGISTRUJTE SA TU:
http://bit.ly/Využite_silu_instagramu ČO SA DOZVIETE
• ako si založiť biznis účet na Instagrame
• prečo sa prezentovať na Instagrame
• kto je influencer
• propagácia prostredníctvom Instastories
• IGTV a štatistiky
• nastavenie Instagram Shoppingu KTO JE VÁŠ LEKTOR
Mgr. Stanislava Vrbová – má 13 ročné skúsenosti s prácou v IT oblasti na rôznych pozíciách. Venuje sa príprave marketingovej stratégie pre spoločnosti aj začínajúcich podnikateľov a tvorbe webových stránok. Vedie workshopy zameraná na on-line marketing a tvorbu webových stránok / eshopov pre začínajúcich podnikateľov, marketérov, študentov. Lektoruje pre IT vzdelávacie spoločnosti, ktoré ponúkajú kurzy pre firemných klientov. KEDY
10.9. 2020
9:00 – 13:00 hod. KDE
OC OVB Zvolen (bývalá Jegovka)
Nádvorná 16
960 01 Zvolen KONTAKT
Tím Rastového programu Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk. Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.
Ukončenie registrácie: 08.09.2020 do 18.00 hod. POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:
Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív podpisovania dokumentov:
• v listinnej podobe s fyzickým podpisom
• elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk.
Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis. Stiahnite si:
Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP – https://www.npc.sk/media/uploads/files/Navod_na_instalaciu_citacky_OP_BA_NPC_c3YQdAT.pdf
Návod na používanie KEP – https://www.npc.sk/media/uploads/files/Navod_na_pouzivanie_KEP-ZEP_SBA_NPC_e7rbtFR.pdf Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU
https://www.npc.sk/media/uploads/files/Priloha_01_Impl.manual_K4a_SP-IPASOP_RP_NPCREG_2020-02-01.pdf Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870. PODMIENKY
Účastník musí byť:
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).
Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.
Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Ďalšie akcie v tomto meste