XX. špeciálna výstava pointrov a setrov Kamenný Mlyn

08.08.2020, Sobota 08:00

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ
SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV
usporiada v sobotu 8. augusta 2020 v Trnave (Kamenný mlyn)
(http://www.hotelkoliba.sk/) XX. špeciálnu výstavu pointrov a setrov
so zadávaním titulov CAC ... viac

XX. špeciálna výstava pointrov a setrov Kamenný Mlyn
SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ
SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV
usporiada v sobotu 8. augusta 2020 v Trnave (Kamenný mlyn)
(http://www.hotelkoliba.sk/) XX. špeciálnu výstavu pointrov a setrov
so zadávaním titulov CAC a Víťaz špeciálnej výstavy I. uzávierka prihlášok : 29.06.2020 II. uzávierka prihlášok : 13.07.2020 III. uzávierka prihlášok : 27.07.2020   Online prihlásenie je možné na www.onlinedogshows.sk
Platba v deň výstavy NIE JE možná,
všetky poplatky musia byť uhradené vopred. Rozhodca : Marián Konečný, SK Výstavný výbor:
Riaditeľ výstavy: Martin Adámek
Ekonóm výstavy: Patrícia Rusňáková
Výstavná kancelária: Dagmar Šlachtová, Mária Fülleová
Veterinárna služba: ŠVS Trnava
Komisia pre protesty: Martin Adámek, Dagmar Šlachtová, Marián Konečný   PROGRAM:
8.00 – 8.30 Prijímanie psov, veterinárna prehliadka
9.00 Otvorenie výstavy
9.15– 13.00 Posudzovanie v kruhoch
13.30 Udeľovanie titulov a súťaže   TRIEDY: trieda ml. dorastu od kompl. očkovania do 6 mesiacov
trieda dorastu vek od 6 do 9 mesiacov
trieda mladých vek od 9 do 18 mesiacov
trieda stredná vek od 15 do 24 mesiacov
trieda otvorená vek od 15 mesiacov
trieda pracovná vek od 15 mesiacov (+ pracovný certifikát) *
trieda šampiónov vek od 15 mesiacov (+ šampionát) *
trieda čestná vek od 15 mesiacov (mimo konkurenciu, s titulom CH, ICH, NV, KV, VŠV) *
trieda veteránov jedinci starší ako 8 rokov
*v prípade nedoloženia príslušného dokladu bude pes automaticky preradený do triedy otvorenej Uzávierky a poplatky
29.06.2020 1. uzávierka
13.07.2020 2. uzávierka
27.07.2020 3. uzávierka
(len on-line prihlásenie) Tituly a čakateľstvá :
CAJC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy mladých, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých
CAC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov
Res. CAC SR – môžu získať psy a suky s ocenením výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov
Víťaz špeciálnej výstavy – udeľuje sa psovi a suke každého plemena. Do tejto súťaže nastupujú jedince s ocenením V1, CAC v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Víťaz špeciálnej výstavy mladých – udeľuje sa psovi a suke každého plemena, môžu ho získať psy a suky s ocenením CAJC v triede mladých
Víťaz špeciálnej výstavy veteránov – udeľuje sa psovi a suke každého plemena, môžu ho získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede veteránov
Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi plemena, do súťaže nastupujú pes a suka z triedy mladých s ocenením V1, CAJC
Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi plemena, do tejto súťaže nastupujú jedince s titulom CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy a veterán s ocenením výborný 1
Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) – do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako víťaz plemena (BOB) s ocenením CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy a veterán s ocenením výborný 1
Najkrajší mladší dorast – do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladší dorast známku veľmi nádejný 1.
Najkrajší dorast – do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede dorastu známku veľmi nádejný 1.
Najkrajší veterán – do súťaže nastupujú jedince, ktoré v triede veteránov získali ocenenie výborný 1.
Najkrajší jedinec triedy čestnej – do súťaže nastupujú jedince, ktoré v triede čestnej získali ocenenie v1.
Najkrajší pracovný pes výstavy – nastupujú psy a suky s ocenením CAC z triedy pracovnej
Víťaz výstavy mladých (BIS Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi výstavy, do súťaže nastupujú jedince s ocenením Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior)
Víťaz výstavy (BIS) – udeľuje sa najkrajšiemu jedincovi výstavy, do súťaže nastupujú jedince s ocenením Víťaz plemena (BOB) Súťaže (Prihlásiť sa možno aj v deň výstavy do 11,00 hodiny) :
poplatok 5 Eur
Najkrajší pár psov – Pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa, hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz
Chovateľské skupiny – Do súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne troch a max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite a pod.
Dieťa a pes – do tejto súťaže je možné prihlásiť dieťa a psa posúdeného na výstave Všeobecné ustanovenia :
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vznik¬nutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Výstavné ocenenie sa bude zapisovať v kruhoch, zápis nie je povinný. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Môže sa podať len z formálnych dôvodov, a to po zložení kaucie 70,- eur vo výstavnej kancelárii počas trvania výstavy. Kaucia pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadá v prospech usporiadateľa výstavy. Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil jeho pes. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané. V areáli výstaviska je zakázaný predaj šteniec! Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle §13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadajúcemu klubu (uvedenému v záhlaví propozícií), na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v „prihláške na špeciálnu výstavu SKPS“ a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke a v klubovom spravodaji SKPS. Veterinárne podmienky
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných štátov musia mať Pet Passport.
Prihlášky po termíne 3. uzávierky nebudú prijaté. Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1.prihláseného psa. Prihlášku je možné stornovať len do termínu druhej uzávierky, za stornovanie prihlášok účtujeme storno poplatok vo výške 10 euro. Po termíne druhej uzávierky už stornovanie nie je možné. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy (informácie) pre príjemcu. Podanie prihlášky je záväzné a uhradiť výstavné poplatky je vystavovateľ povinný, aj keď sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní! Výstavné poplatky treba uhradiť do 24 hodín od odoslania prihlášky! Neuhradené prihlášky budú po 10 dňoch od vytvorenia vymazané bez upozornenia. Pri online prihlasovaní uhraďte poplatok po obdržaní potvrdzujúceho mailu, v ktorom bude uvedená suma na zaplatenie výstavných poplatkov a variabilný symbol. VS je nevyhnutné uviesť pri úhrade poplatku. Doklad o zaplatení môžete nahrať ako prílohu pod „moje platby“ (ikona spinka) alebo zaslať mailom na marian.konecny476@gmail.com .
Bankové spojenie: Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
Číslo účtu: 0019191003 / 0900
IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
SWIFT code/BIC: GIBASKBX
Adresa banky: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Upozornenie výboru SKPS pre členov klubu: od 29. marca 2001 sa požaduje pre zaradenie do chovu výstavné ocenenie z klubovej alebo špeciálnej výstavy poriadanej SKPS 

Ďalšie akcie v tomto meste