Komentovaná prehliadka / Guided tour: Between Earthly Beings and the Unknown Cosmic World The Július Koller Society

07.09.2023, Štvrtok 18:00

Komentovaná prehliadka s kurátorkou Canan Batur (Nottingham Contenporary) vrámci finisáže výstavy Medzi pozemskými bytosťami a neznámym kozmickým svetom: Kontinent. Prehliadka prebehne v angličtine. Vstup voľný. Pred prehliadkou m& ... viac

Komentovaná prehliadka / Guided tour: Between Earthly Beings and the Unknown Cosmic World The Július Koller Society
Komentovaná prehliadka s kurátorkou Canan Batur (Nottingham Contenporary) vrámci finisáže výstavy Medzi pozemskými bytosťami a neznámym kozmickým svetom: Kontinent. Prehliadka prebehne v angličtine. Vstup voľný. Pred prehliadkou máte možnosť zúčastniť sa workshopu Imaginácia v kríze, na ktorý je potrebná registrácia. viac sa dozviete na https://fb.me/e/18jHv9zl0.   / Guided tour with the curator Canan Batur (Nottingham Contenporary) as the finissage of the current exhibiton Between Earthly Beings and the Unknown Cosmic World: The Continent. The tour will be in English.
No fees. Scroll down for English. _____________________
SK „Zem vypúšťa dolu korytom Starca
Riekou vyteká
do bažín a plytčín Karibiku.
Nepamätajú si telo
vody
No stoja s nohami na zemi
oproti
Toku mýtického, bájneho mora“ Robert Duncan, Kontinent   Výstava skúma angažované a kontemplatívne postupy Júliusa Kollera, jeho vízie politicky-spravodlivejších a ekologickejších svetov a prepája ich s poetikami širokého spektra medzinárodných umelcov a umelkýň. Spoločným menovateľom archívu JKS a dielami súčasnej umeleckej praxe je „imaginatívna geografia”. Na strane Kollera ide o hľadanie bájnej Atlantídy – jeho metaforický pohyb od Stredozemného mora k Bermudskému trojuholníku. Na strane vystavujúcich umelcov a umelkýň sa objavuje najmä ich vzťah k hraniciam (krajín), ich neustálemu pretváraniu, ktorý sťažuje vzájomnu sociálnu či ekologickú solidaritu. Uvedomujú si, že hladina vody vystúpi a pravdepodobne zničí existujúce spoločenské vzťahy – ako budú potom vyzerať tie nové?
Výstava sa pokúša prehĺbiť kritické povedomie o kozmohumanizme, futurologickom myslení a alchýmii. Ukazuje smerom k regenerácii živých vzťahov. Prináša alternatívne budúcnosti, čerpajúc zo záznamov minulosti. Epocha charakterizovaná zmenami terénu, ustupujúcimi pobrežiami, uhlíkom saturovanými oceánmi a topiacim sa ľadom si vyžaduje, aby sme sa zamysleli nad tým, čo tu ostane „po nás“ a teda, čo je podstatou archívneho záznamu. Výstava sa tak zároveň snaží reflektovať kľúčové otázky týkajúce sa archívov všeobecne – inertné a aktívne spôsoby odporu, transformačný potenciál rozširovania kolektívnych dejín za hranice dominantných spôsobov vymazávania, ako aj vložené zdanlivé ticho a úložiská malej vybranej časti mimoriadne zložitej minulosti.   __________________________
EN   The exhibition explores engaged and contemplative practices of Július Koller – his visions for more politically just and ecologically sound worlds – with the poetics of a variety of international artists. The common denominator of the JKS archive and the contemporary art practice is “imaginative geography”. For Koller, its mainly his search for mythical Atlantis – the metaphoric movement from Mediterranean Sea to the Bermuda Triangle. For the exhibiting artists “imaginative geography” is a tool for navigating their relationship with countries’ boundaries, their constant shifting which complicates social and ecological solidarity. All the artists are very aware of the ecological danger: the water will raise and destroy existing societal relations, but how are they going to look like after the flood? The exhibition tries to deepen critical awareness of the reciprocal interplay between archives, cosmohumanism, futurological thinking and alchemy. It points toward more regenerative life-relations. It brings alternative futures from the records of the past. An epoch characterised by shifting terrains and receding shorelines, carbonised oceans and melting ice requires us to think differently about what will be left “after us”, what kind of archival record. On that account, the exhibition is also bringing forward some of the key issues surrounding archive in general – inert and active modes of resistance, transformative potential in expanding collective histories beyond the dominant modes of erasure as well as the embedded silence and repositories of a small selected portion of extremely complex past.

Ďalšie akcie v tomto meste