Ja ako mikrób, prach, kamene, ktoré vibrujú / I as it, or stones that vibrate… tranzit.sk

21.09.2022, Streda 19.00

JA AKO MIKRÓB, PRACH, KAMENE, KTORÉ VIBRUJÚ   Výstava v tranzit.sk 21. 9. – 16. 12. 2022 Vernisáž: 21. 9. o 19:00 hod Artist talk / performance: 21. 9. o 17:30, Anthropomorphic Trouble / Goda Palekaitė a Adrijana Gvozdenović   Umelkyne/umelci ... viac

Ja ako mikrób, prach, kamene, ktoré vibrujú / I as it, or stones that vibrate… tranzit.sk
JA AKO MIKRÓB, PRACH, KAMENE, KTORÉ VIBRUJÚ   Výstava v tranzit.sk 21. 9. – 16. 12. 2022 Vernisáž: 21. 9. o 19:00 hod Artist talk / performance: 21. 9. o 17:30, Anthropomorphic Trouble / Goda Palekaitė a Adrijana Gvozdenović   Umelkyne/umelci: Goda Palekaitė a Adrijana Gvozdenović, Rachel Pimm a Graham Cunnington, We Work in the Dark (Luiza Prado de O. Martins a Obaro Ejimiwe) Kurátorky: Anna Santomauro a Laura Clarke (Arts Catalyst) Architektúra výstavy: Matej Gavula   Na akých hmotách záleží? Ako obieha hmota v telách, okolo nich a cez ne? Akých interakcií, metabolizmov a výmien sa hmota účastní? Výstava Ja ako mikrób, prach, kamene, ktoré vibrujú prináša tri kolaboratívne umelecké projekty, ktoré vznikli v dialógu s určitou krajinou a s viac-než-ľudskými silami, ktoré ju naďalej utvárajú. Prúdy, minerály, molekuly a rizómy sú aktívnymi aktérmi, vyvíjajú sily, ktoré tvarujú kultúrne formy, dejiny a politiku – a ako hovorí politická teoretička Jane Bennett v knihe Vibrant Matter, sú „samy mocnými materiálnymi asamblážami so silou odolávať.“ V dielach prezentovaných na výstave sa táto odolávajúca sila – pôsobnosť hmoty – objavuje ako politický aktér v rôznych podobách: v znepokojivých stretnutiach s organickými a anorganickými látkami zapustenými v horninách, v hlasoch unikajúcich častíc železa, ktoré otravujú rieky sfarbujúce sa do oranžova, a v erodovaných kamienkoch na pláži odhaľujúcich stopy utajených vojenských dejín. Výstava sa pokúša vyvolať medzi viacerými aktérmi vrátane vody, hornín, magnetických polí a železa somatický rozhovor o ich vlastnom pôsobení a príbuzenských vzťahoch, životnosti a konfliktoch, ktoré podnecujú. Viac info tu:
http://sk.tranzit.org/…/ja-ako-mikrob-prach-kamene… Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Projekt je realizovaný s podporou Goetheho inštitútu Slovensko. ……………………………………….   I AS IT, OR STONES THAT VIBRATE   Exhibition at tranzit.sk 21.09 – 16.12.2022 Opening: 21/9, 7 pm Artist talk / performance: 21/9, 5:30, Anthropomorphic Trouble / Goda Palekaitė and Adrijana Gvozdenović   ARTISTS: Goda Palekaitė & Adrijana Gvozdenović, Rachel Pimm & Graham Cunnington, We Work in the Dark (Luiza Prado de O. Martins & Obaro Ejimiwe) CURATED BY Anna Santomauro & Laura Clarke (Arts Catalyst) Exhibition architecture: Matej Gavula What matters matter? How does matter circulate within, around and through bodies? What kinds of interactions, metabolisms and exchanges does matter participate in? I as it, or stones that vibrate brings together three collaborative artist projects, each developed in dialogue with a particular landscape and the more-than-human forces that continue to bring it into being. Currents, minerals, molecules, rhizomes are active agents, exerting forces that shape cultural forms, histories and politics — as political theorist Jane Bennett puts it in Vibrant Matter, they are “themselves powerful, material assemblages with resistant force.” In the works presented in the show, this resistant force — the agency of matter — emerges as a political actant in different ways: through unsettling encounters with organic and inorganic matters ingrained in rocks, sounds of leaking iron particles intoxicating rivers that turn orange, and eroded pebbles on a beach revealing traces of concealed military histories. The exhibition attempts to evoke a somatic conversation between multiple actants, including water, rocks, magnetic fields, and iron – around their own agency and the kinships, animacies and conflicts that they instigate. More information here:
http://sk.tranzit.org/…/i-as-it-or-stones-that-vibrate ERSTE Foundation is main partner of tranzit.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.
The project has been kindly supported by Goethe-Institut Slovakia.

Ďalšie akcie v tomto meste